REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
ePress Nordic
Y-tunnus: 1935926-7
Osoite: C/O Bilanssi, Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki
Asiakaspalvelu: info@epress.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Kimmo Laine

REKISTERIN NIMI
ePress Nordic asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakassuhde

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jos asiakas on sallinut tietojen luovutuksen näihin tarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yrityksen, organisaation nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
Asiakasnumero
Kielivalinta
Aktiiviset palvelut
Tilatut palvelut
Muut asiakkuussuhteen aikana saadut tiedot
Laskutukseen liittyvät tiedot
Suoramarkkinointikielto
Kirjautumisen IP-osoite
Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista käyttäjistä.

TIETOLÄHTEET
Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan tekemistä muutoksista. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

TIETOJEN LUOVUTUS
ePress Nordic voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa niille yhteistyökumppaneille (mm. lehtikustantajat), joiden tuotteita tai palveluita käyttäjä ottaa käyttöön ja joiden jälleenmyyjänä tai palveluntarjoajana ePress Nordic toimii.

Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja alan yleisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden ePress Nordicin työntekijöiden tai alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja joilla on sitova vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.