ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN

ANVÄNDARAVTAL FÖR NÄTVERKSTJÄNSTER

2. DEFINITIONER

”Onlinetjänster” (i fortsättningen Tjänsten) avser den/de onlinetjänster som ePress Nordic upprätthåller och vilkas användning (exempelvis åtkomst, visning och navigering) är möjlig enligt detta avtal. Onlinetjänster kan inkludera onlinepublikationer, onlinegemenskaper, e-posttjänster, internetanslutning, tjänster som förmedlar information om tillgång och efterfrågan och liknande tjänster.

”Kund” (i fortsättningen Kunden) avser den fysiska eller juridiska person som har rätt att använda Tjänsten enligt detta avtal.

”ePress Nordic” (i fortsättningen EN eller Tjänsteleverantören) betyder ePress Nordics dotterbolag, intressebolag och närstående organisationer. Närstående organisation avser ett företag eller en sammanslutning där ePress Nordic, dess dotterbolag eller intressebolag har en betydande andel i ägandet eller tillhandahållandet av tjänsten.

”Material” (i fortsättningen Materialet) betyder material i vilken form som helst i Tjänsten, såsom artiklar, meddelanden, bilder, annonser, försäljningsbroschyrer, ritningar, ljud osv. Materialet kan vara producerat av Tjänsteleverantören, Kunden eller en tredje part.

”System” (i fortsättningen Systemet) avser hårdvaran, servrarna och mjukvaran på vilka EN upprätthåller Tjänsten.

3. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE

För Kunden träder avtalet i kraft när Kunden har godkänt avtalsvillkoren och fyllt i de uppgifter som krävs när Tjänsten öppnas på EN:s webbplats för Tjänsten och registrerat sig genom knapptryck eller på annat sätt som överenskommits med Tjänsteleverantören. Kunden är registrerad när Tjänsteleverantören har beviljat Kunden ett lösenord. För Tjänsteleverantören träder avtalet i kraft när Kundens registrering för Tjänsten har godkänts.

4. PARTERNAS RÄTTIGHETER, ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

4.1 Kundens rättigheter, ansvar och skyldigheter

Utöver andra rättigheter, ansvar och skyldigheter som nämns i detta avtal har kunden följande rättigheter, ansvar och skyldigheter:

4.1.1 Kundens rättigheter
4.1.1.1 Kundens rätt att använda Tjänsten

Kunden har rätt att använda Tjänsten enligt avtalsvillkoren för ändamål som är lagliga och förenliga med god sed. Genom Tjänsten kan Kunden även få tillgång till tjänster som upprätthålls av andra dataproducenter och tjänsteleverantörer och för vilka det krävs godkännande av separata användarvillkor.

Kunden får endast använda Materialet för sina egna personliga ändamål för privat bruk.

4.1.1.2 Kundens användarnamn och lösenord

Vid registreringen får Kunden ett personligt användarnamn och lösenord till Tjänsten. Kunden åtar sig att förvara materialet noggrant och att bevaka det som sin egen information. Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord inte lämnas ut till tredje part. Kunden är ansvarig för all användning som sker med Kundens användarnamn och lösenord.

4.1.1.3 Kundens rätt att registrera sig

Endast en befintlig fysisk eller juridisk person har rätt att registrera sig som Kund. Fysisk person måste vara minst 15 år för att registrera sig för betaltjänster. Köp av betaltjänster av en person som är under 18 år eller på annat sätt omyndig kräver samtycke från en intressebevakare (tidigare målsman) eller att rättshandlingen är vanlig och obetydlig med hänsyn till omständigheterna eller att rättshandlingen utförs med medel som personen själv förtjänat.

4.1.2 Kundens ansvar och skyldigheter
4.1.2.1 Kundens ansvar för utrustning, användning med mera

Kunden svarar för inköp och drift av utrustning, anslutningar och programvara som krävs för användningen av tjänsten och för att se till att de inte orsakar olägenheter, störningar eller skada för Tjänsteleverantören eller andra internetanvändare. Enheter och programvara som kan orsaka olägenheter, störningar eller skada måste omedelbart kopplas bort från nätet. Kunden får i sin användning av Tjänsten inte orsaka störningar för andra användare och inte kränka andra användares, Tjänsteleverantörens eller tredje parts rättigheter.

4.1.2.2 Kundens ansvar för kränkning av immateriella rättigheter

Användaren förbinder sig att vid användningen av Tjänsten inte spara, lagra, sprida, skicka eller förmedla material som strider mot lag och/eller god sed och att inte uppmana till eller främja sådant. Kunden får inte lagra, distribuera, skicka eller förmedla Material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter, i eller genom Tjänsten utan tillstånd från upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren. Kunden ansvarar på egen bekostnad för tvister angående ovannämnda Material som Kunden lagt ut på nätet och för kostnader och ersättningar som uppstår därav.

4.1.2.3 Kundens ansvar för betalningar

Kunden ansvarar för alla sina egna användningsavgifter för Tjänsten och krav och kostnader för användningen av Tjänsten till tredje part (exempelvis avgifter för internetanvändning och samtalsavgifter).

4.1.2.4 Övriga villkor avseende kundens ansvar och skyldigheter

Tjänsten innehåller Material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra rättigheter. Tjänsten som sådan är skyddad av upphovsrätt i enlighet med gällande finländsk upphovsrättslag.

Kunden får inte sälja, förmedla eller på annat sätt överlåta Tjänsten eller del därav.

Kunden ger Tjänsteleverantören rätt att under Avtalets löptid och efter dess upphörande redigera, kopiera, publicera eller på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra Material som Kunden tillhandahållit i Tjänsten.

Kunden är ansvarig gentemot EN och/eller direkt gentemot den part vars rättigheter kränkts för eventuellt missbruk och olagliga och/eller avtalsstridande aktiviteter.

Kunden får inte införliva Tjänsten eller någon del därav på sin egen webbplats eller länka till Tjänsten i vinstsyfte utan skriftligt tillstånd från EN.

Kunden ska omedelbart meddela varje ändring av sina namn- och adressuppgifter till Tjänsteleverantören.

Kunden förbinder sig att vid avtalsförhållandets upphörande returnera eller förstöra allt material som mottagits från Tjänsteleverantören på sätt som avtalas separat med Tjänsteleverantören.

4.1.3 Datasäkerhet

Kunden är medveten om att Internet som verksamhetsmiljö kan orsaka brister i Tjänstens och Systemets funktionalitet samt att datasäkerheten utgör en risk i befintliga datasystem. Kunden ansvarar själv för skyddet av den egna datorn, datasystemet eller annan motsvarande datautrustning.

4.2 EN:s rättigheter, ansvar och skyldigheter

Utöver andra rättigheter, ansvar och skyldigheter som nämns i detta avtal har EN har följande rättigheter, ansvar och skyldigheter:

4.2.1 EN:s rättigheter
4.2.1.1 Interimistiska säkerhetsåtgärder

Tjänsteleverantören har rätt, men inte skyldighet, att granska, ändra eller förbjuda publicering av Material som Tjänsteleverantören anser vara olämpligt, särskilt om det strider mot lag, god praxis eller marknadsföringsbestämmelser. Tjänsteleverantören har rätt att blockera Kundens användning av Tjänsten om Tjänsteleverantören har anledning misstänka att Tjänsten används för ett ändamål som strider mot lag eller god sed eller om en myndighet begär det.

4.2.1.2 Rätt till information om betaltjänster

Vad gäller betaltjänster har Tjänsteleverantören rätt att kontrollera kundens kreditinformation och efter eget gottfinnande kräva en rimlig förskottsbetalning eller deposition av näringsidkarkunder. FO-nummer eller motsvarande registreringsnummer kan krävas av Kund som är juridisk person. För att utöva Kundens och Tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter kan Tjänsteleverantören samla in personbeteckningar från faktureringskunder som är fysiska personer.

4.2.1.3 Rätt att ändra Kundens användaruppgifter

Tjänsteleverantören har rätt att ändra Kundens användarnamn, e-postadress, lösenord eller annan information som krävs för att använda Tjänsten, om de orsakar konflikter eller överlappning i Tjänsteleverantörens datasystem.

4.2.1.4 Tjänsteleverantörens rätt att ändra innehållet i Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att producera Tjänsten på det sätt denne bedömer bäst och att ändra innehållet i Tjänsten. Eventuella ändringar meddelas i rimlig tid i förväg på Tjänstens webbplatser eller till Kundens fakturerings- eller e-postadress. Meddelandeskyldigheten gäller inte tekniska förändringar som uppdateringar av hårdvara eller programvara.

4.2.1.5 Tjänsteleverantörens rätt att avbryta Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt på grund av förändring eller förnyelse av Tjänsten, eller på grund av installations-, ändrings- och underhållsarbeten i det allmänna datakommunikationsnätet eller om det krävs enligt lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, anvisningar eller uttalanden eller rekommendationer från centrala organisationer i branschen. Tjänsteleverantören strävar efter att avbrottet inte ska bli onödigt långvarigt och att det orsakar så få olägenheter som möjligt. Tjänsteleverantören strävar efter att informera om avbrottet i förväg.

4.2.2 EN:s ansvar och skyldigheter
4.2.2.1 Ansvar för innehållet

Tjänsteleverantören ansvarar för lagligheten i det redaktionella innehåll som Tjänsteleverantören själv producerar och strävar efter högsta möjliga kvalitet på Tjänsten, men garanterar inte på något sätt funktionssäkerheten i Tjänsten eller tillhörande informationsprodukter eller funktionssäkerheten i de tjänster som nås via Tjänsten.

4.2.2.2 Skadeståndsskyldighet

Om detta avtalsförhållande eller användningen av Tjänsten på grund av avtalsförhållandet orsakar skada för Kunden, har Tjänsteleverantören följande ansvar: Vad gäller betaltjänster är Tjänsteleverantören endast ansvarig för direkta skador som denne orsakat Kunden genom oaktsamhet. Tjänsteleverantörens ansvar är begränsat till högst det belopp som Kunden betalat för Tjänsten för en (1) månad. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för eventuella indirekta eller indirekta skador som orsakas Kunden. Vad gäller kostnadsfria tjänster är Tjänsteleverantören inte ansvarig för vare sig direkta, indirekta eller indirekta skador som orsakas Kunden.

4.2.2.3 Ansvar för information som presenteras på Tjänsten och produkter som marknadsförs

Tjänsteleverantören ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten i information som presenteras i eller nås via Tjänsten, eller för riktigheten eller tillförlitligheten i information om produkter eller tjänster som marknadsförs eller förmedlas via Tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehållet i eventuella opinions- och diskussionsinlägg i Tjänsten.

4.2.2.4 Ansvar för Systemets funktion

Tjänsteleverantören ansvarar inte för Systemets funktion eller för avbrott, kommunikationsstörningar på grund av tekniska fel, underhålls- eller installationsarbeten, eller för förändringar eller förlust av data m.m. som de orsakar. Tjänsteleverantören strävar efter att för sin del hålla internetuppkopplingen avbrottsfri.

4.2.2.5 Korrigering av fel och störningar

Tjänsteleverantören åtgärdar eventuella fel och störningar i Tjänsten under normal kontorstid utan onödigt dröjsmål efter att ha mottagit meddelandet om felet eller störningen.

4.2.3 Datasäkerhet

Tjänsteleverantören söker ombesörja att Tjänsten uppfyller rimliga krav på datasäkerhet men ansvarar inte för skador som orsakas Kunder på grund av brister i datasäkerheten eller datasäkerhetsrisker som datavirus.

5. REKLAM OCH ANNONSER

Publicering av reklam och annonser i EN:s medier följer reglerna i Tjänsteleverantörens Mediakort eller andra villkor som Tjänsteleverantören meddelar. Annonsörerna ska följa de grundläggande internationella annonseringsregler som gäller vid varje tidpunkt.

EN strävar efter att publicera all godkänd reklam på överenskommet datum. Om reklamen/annonsen inte kan publiceras på grund av produktions- eller driftskäl eller på skäl som beror på Kunden, en extern dataproducent eller en extern tjänsteleverantör, är EN inte ansvarigt för eventuell skada som uppstår.

EN:s ansvar för bortfall av reklam/annons eller för fel i publiceringen är begränsat till återbetalning av det belopp som betalats för reklamen/annonsen.

Anmärkningar ska lämnas inom 8 dagar efter publiceringen av reklamen/annonsen eller efter det avsedda publiceringsdatumet.

6. PRISER/AVGIFTER FÖR TJÄNSTEN

En del av EN:s Tjänster är kostnadsfria.

Efter godkännandet av avtalet kan Kunden välja att kostnadsfritt använda önskade kostnadsfria delar av Tjänsterna. Om Kunden är på väg att övergå till betaltjänster visas detta tydligt på Tjänsten.

Vad gäller betaltjänster betalar Kunden eventuella användningsavgifter för Tjänsten till Tjänsteleverantören enligt gällande prislista.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra prissättning och betalningsgrunder. Ändringar meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla i samband med fakturan, på Tjänstens webbsida eller via e-post. Om Kunden säger upp avtalet på grund av prisändringen gäller de ändrade villkoren inte under uppsägningstiden. Kostnadsökningar på grund av lagar, förordningar eller myndighetsåtgärder höjer priserna omedelbart efter att bestämmelserna börjar gälla.

Kunden ska betala Tjänsteleverantörens fakturor senast på förfallodagen. Om betalningen är försenad har Tjänsteleverantören rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag. Tjänsteleverantören har rätt att ta ut aviseringsavgifter för betalningspåminnelser. Om en juridisk person inte har betalat senast på förfallodagen har Tjänsteleverantören rätt att blockera användningen av Tjänsten. Om en konsumentkund inte har betalat senast en vecka efter att betalningspåminnelse skickats, har Tjänsteleverantören rätt att blockera användningen av Tjänsten. Tjänsteleverantören kan ta ut en avgift för att öppna Tjänsten på nytt.

7. DATASKYDD

7.1. Behandling av uppgifter

Registrering av uppgifter

Tjänsteleverantören registrerar de uppgifter som Kunden lämnar om sig själv i samband med registreringen i kunddatabasen och i tjänstespecifika register. Dessutom samlas kundspecifik information om användningen av tjänsten i ett profilregister och i tjänstespecifika register. Registerbeskrivningarna för de tjänstespecifika registren finns på webbplatsen för respektive tjänst. Enligt personuppgiftslagen kan Tjänsteleverantören även registrera andra uppgifter om Kunderna, vilket Kunden informeras om vid insamlingen av personuppgifterna.

Användning av uppgifterna

Uppgifterna används och behandlas för ändamål som är relaterade till Tjänsten. Dessutom används uppgifterna statistiskt för forskningsändamål och för riktad annonsering av EN och/eller dess partner, annonsörer med flera genom EN:s medier och tjänster. Uppgifter kan även användas för att gruppera Kunder. Uppgifter kan lämnas ut till utgivaren av den prenumererade tidningen för vård av kundrelationen.

Lagring och radering

Personuppgifterna lagras åtminstone så länge kundförhållandet varar, dock högst tre år efter att kundförhållandet upphört.

Uppgifterna förvaras skyddade så att uppgifterna endast kan användas för de angivna ändamålen.

7.2 Kundens rättigheter

InvändningsrättKunden har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. Personuppgiftsansvarig är ePress Nordic, c/o Bilanssi Oy, Mannerheimvägen 15a B, 00260 Helsingfors.

GranskningsrättKunden har enligt personuppgiftslagen rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personregistret. Begäran om granskning ska lämnas till den personuppgiftsansvarige i ett egenhändigt undertecknat eller på motsvarande sätt bestyrkt dokument eller personligen hos den personuppgiftsansvarige.

7.3 Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att godkänna villkoren i detta avtal ger Kunden EN ett otvetydigt samtycke till behandling av personuppgifter som avses i denna avtalspunkt och i registerbeskrivningen för Tjänsten (se även registerbeskrivningen).

8. RÄTTIGHETER TILL MATERIAL

8.1 Material producerat av EN och annat material som Tjänsteleverantören har rättighet till

Äganderätten och alla andra rättigheter (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till material som producerats av EN tillhör EN.

8.2 Användning av materialet i Tjänsteleverantörens tjänster

Material som lagts in i tjänsten blir utan särskild ersättning en del av EN:s elektroniska databaser och kan publiceras som en del av databaserna och göras tillgängligt för allmänheten när databaserna publiceras.

EN har rätt att publicera och för allmänheten tillgängliggöra Material eller delar av Materialet som lagrats Tjänsten i andra elektroniska medier som publiceras av EN.

9. FORCE MAJEURE

Följande omständigheter är att betrakta som force majeure om de förhindrar eller gör fullgörandet av avtalet orimligt svårt: arbetskonflikt och alla andra omständigheter som parterna inte själva kan påverka, såsom oförutsedda händelser i arbetskraften, brand, krig, mobilisering, tvångsrekvisition, beslag, valutarestriktioner, revolt, strömavbrott och avbrott i tele- och/eller internetkommunikationen. Avtalsparten är befriad från sina skyldigheter och skyldigheten att betala skadestånd under force majeure-perioden.

Förekomsten, orsaken till och upphörandet av force majeure ska utan dröjsmål meddelas per e-post eller på annat sätt skriftligt till den andra parten. Tjänsteleverantören kan även informera om force majeure på sin webbsida för Tjänsten.

10. HÄVNING AV AVTALET

Båda parter har rätt att häva avtalet om den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte har rättat till sitt handlande inom en vecka från mottagandet av skriftlig anmärkning om detta.

EN har rätt att säga upp avtalet omedelbart om den andra avtalsparten blir föremål för konkurs, företagssanering, likvidations- eller insolvensförfarande eller om parten försummar sina betalningar till EN.

11. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

EN har rätt att överlåta detta avtal och rättigheter och skyldigheter som baseras på avtalet till tredje part. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till tredje part.

12. ÄNDRINGAR I AVTALET

Individuella avtalsvillkor som avviker från dessa villkor måste överenskommas skriftligen. Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra villkoren i avtalet och ändringarna träder i kraft när Tjänsteleverantören tillkännager det på sin webbplats för Tjänsten och villkoren har varit tillgängliga i Tjänsten i en vecka. Om Kunden inte accepterar ändringen ska denne meddela Tjänsteleverantören inom en vecka från det att ändringen trädde i kraft. Om en konsumentkund säger upp avtalet på grund av avtalsändringen gäller de ändrade villkoren inte under uppsägningstiden. Efter uppsägningstiden upphör Kundens rätt att använda Tjänsten och användarnamnet annulleras. Kunden anses i varje fall ha accepterat ändringarna om Kunden använder Tjänsten efter att ha fått information om ändringen.

13. AVTALETS GILTIGHET

Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid, om inte annat avtalats. Uppsägning ska ske via e-post eller på annat sätt skriftligen. Tjänsteleverantören kan också säga upp avtalet genom ett meddelande på sin webbplats för Tjänsten.

Vid avtalets upphörande upphör rätten enligt avtalet att använda Tjänsten och allt eventuellt medföljande material. Oavsett avtalets upphörande fortsätter ansvarsvillkoren enligt detta avtal att gälla.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH AVGÖRANDE AV TVISTER

På detta avtal tillämpas finländsk lag. Eventuella tvister på grund av detta avtal och avtalsförhållandet avgörs i första hand genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse uppnås avgörs tvisten i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans. Konsumentkunder har rätt att överlämna tvisten till Konsumenttvistenämnden för avgörande.