ETISKA PRINCIPER OCH MEDDELANDEKANAL FÖR VISSELBLÅSNING

ePress Nordics uppförandekod vägleder vårt dagliga arbete. De bygger på vårt företags värderingar och FN:s internationella Global Compact-principer. Vi har förbundit oss att ta socialt, miljömässigt och socialt ansvar i vår verksamhet. Vår etiska verksamhetskod förbinder all personal på företaget att arbeta i enlighet med de gemensamma värderingarna och principerna. Varje anställd på företaget har ett ansvar att följa etiska principer i sitt dagliga arbete.

Vi följer gällande lagar

Vi accepterar inte olagligheter och uppmanar eller instruerar aldrig någon att bryta mot gällande lag. Vi följer kollektivavtal och respekterar deras anda.

Vi respekterar mänskliga rättigheter och behandlar varandra jämställt och jämlikt

Vi förbinder oss att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter i all vår verksamhet. Vi accepterar inte kränkningar av mänskliga rättigheter i någon form. Vi respekterar individen och accepterar inte diskriminering, trakasserier, hot eller förolämpningar. Vi respekterar arbetstagarnas föreningsfrihet och rätt att organisera sig fackligt.

Vi undviker intressekonflikter

Vi undviker situationer som strider eller kan anses strida mot arbetstagarens personliga och verksamhetsrelaterade intressen. Strävan efter förmåner för sig själv eller sina närmaste vid utförandet av arbetsuppgifter är inte acceptabelt.

Personliga relationer påverkar inte vårt beslutsfattande.

Vi är lojala

Vi delar inte konfidentiell information vi fått i vårt arbete med någon annan än de berörda parterna. Vi ser till att konfidentiell information inte hamnar hos utomstående.

Vi sörjer för datasäkerheten även när det gäller elektroniska verktyg. Vi representerar företaget och dess verksamhet på ett lämpligt sätt i förhållande till alla intressenter.

Vi agerar alltid i företagets intresse.

Vi säger nej till mutor

Vi accepterar inte mutor i någon form. Vi tar inte emot mutor eller andra förmåner som kan betraktas som korruption. Vi betalar inte mutor till affärspartner, myndigheter eller samarbetspartner. Vi visar gästfrihet med måtta och vid lämpliga tidpunkter. Exempelvis under samarbetsförhandlingar ger vi aldrig ens en blygsam gåva till våra förhandlingspartner.

Vi respekterar miljön

Vi bevakar aktivt verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och minskar mängden avfall som uppkommer. Vi sorterar och återvinner i möjligaste mån det avfall som uppkommer. I upphandlingsförfaranden gör vi i första hand miljövänliga val.

Vi kräver att våra varuleverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartner följer etiska principer.

Vi behandlar våra affärspartner rättvist och jämlikt. Vi är en pålitlig samarbetspartner och vi respekterar immateriella rättigheter. Vi tror på öppen och rättvis konkurrens och följer gällande konkurrenslagstiftning. Vi deltar inte i aktiviteter som är avsedda att förhindra eller begränsa öppen och rättvis konkurrens. Vi kräver att även våra samarbetspartner och andra intressenter följer samma verksamhetsprinciper.

Aktiviteter som kan stå i strid med vårt företags etiska principer ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller i förekommande fall till dennes chef. Alla anställda kan också kontakta VD, en representant för ledningsgruppen eller internrevisionen angående brister i efterlevnaden av de etiska principerna utan att behöva oroa sig för repressalier eller andra negativa konsekvenser.

Alla anmälningar om bristande efterlevnad av etiska riktlinjer utreds ordentligt och lämpliga åtgärder vidtas vid behov.

Visselblåsning – Anmälningsformulär

Whistle Blowing – Ilmoituslomake

Observera att du samtycker till att göra din rapport ärligt och med goda avsikter. Om utredningen visar att din anmälan avsiktligt har framställts felaktigt eller avsett att orsaka skada, kommer din anmälan att tolkas som vandalism.
Observera att meddelanden som görs via denna tjänst inte kommer att besvaras omedelbart. Om ärendet kräver ett omedelbart svar, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.