EETTISET PERIAATTEET JA WHISTLE BLOWING -ILMOITUSKANAVA

ePress Nordicin eettiset periaatteet (Code of Conduct) ohjaavat päivittäistä työtämme ja ne perustuvat yrityksemme arvoihin sekä kansainvälisiin UN Global Compact -periaatteisiin. Olemme sitoutuneet toiminnassamme yhteiskunta-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantamiseen. Eettisten periaatteiden toimintaohjeisto sitoo koko yrityksemme henkilöstöä toimimaan yhteisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Jokaisella yrityksen työntekijällä on vastuu noudattaa eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään.

Noudatamme voimassa olevia lakeja

Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme työehtosopimuksia ja kunnioitamme niiden henkeä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti

Sitoudumme kunnioittamaan kaikessa toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa. Kunnioitamme yksilöä, emme hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia. Kunnioitamme työntekijöiden yhdistymisvapautta ja vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Vältämme eturistiriidat

Vältämme tilanteita, jotka ovat tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien etujen kanssa. Oman tai läheisen edun tavoittelu työtehtävien hoidossa ei ole hyväksyttävää.

Henkilökohtaiset suhteet eivät vaikuta päätöksentekoomme.

Olemme lojaaleja

Emme jaa työssämme saatuja luottamuksellisia tietoja muille kuin asianosaisille. Varmistamme, ettei luottamuksellisia tietoja joudu ulkopuolisten haltuun.

Huolehdimme tietoturvasta myös sähköisten työvälineiden osalta. Edustamme yritystä ja sen toimintaa sopivalla tavalla suhteessa kaikkiin sidosryhmiin.

Toimimme aina yrityksen edun mukaisesti.

Sanomme ei lahjonnalle

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme vastaanota lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää korruptiona. Emme maksa lahjuksia liikekumppaneillemme, viranomaisille tai muille yhteistyökumppaneillemme. Osoitamme vieraanvaraisuutta maltillisesti ja sopivana ajankohtana. Esimerkiksi yhteistyösopimusneuvotteluiden aikana emme koskaan anna vaatimatontakaan lahjaa neuvottelukumppaneillemme.

Kunnioitamme ympäristöä

Seuraamme aktiivisesti toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ja vähennämme siitä syntyvän jätteen määrää. Lajittelemme ja kierrätämme syntyvät jätteet mahdollisuuksien mukaan. Hankintatoimessa teemme ensisijaisesti ympäristöystävällisiä valintoja.

Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista tavarantoimittajiltamme, alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme.

Kohtelemme liikekumppaneitamme reilusti ja tasa-arvoisesti. Olemme luotettava yhteistyökumppani ja kunnioitamme immateriaalioikeuksia. Uskomme avoimeen ja rehelliseen kilpailuun ja noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena on avoimen ja rehellisen kilpailun estyminen tai rajoittuminen. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja muilta sidosryhmiltä samoja toimintaperiaatteita.

Toiminnasta, joka on mahdollisesti ristiriidassa yrityksemme eettisten periaatteiden kanssa, tulee raportoida ensisijaisesti lähiesimiehelle tai tarvittaessa hänen esimiehelleen. Kuka tahansa työntekijä voi ottaa yhteyttä myös toimitusjohtajaan, johtoryhmän edustajaan tai sisäiseen tarkastukseen mistä tahansa eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä pelkäämättä vastatoimia tai muita negatiivisia seuraamuksia.

Kaikki ilmoitukset eettisten ohjeiden noudattamatta jättämisistä tutkitaan asianmukaisesti ja aiheellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Whistle Blowing – Ilmoituslomake

Huomioi, että sitoudut tekemään ilmoituksesi rehellisesti ja hyvää tarkoittaen. Mikäli tapauksen selvityksessä ilmenee, että ilmoituksesi on tehty tahallisesti vääristellen tai tarkoituksena aiheuttaa vahinkoa, tulkitaan ilmoituksesi ilkivallaksi.
Huomioithan, että tämän palvelun kautta tehtyihin ilmoituksiin ei reagoida välittömästi. Mikäli asia vaatii pikaista reagointia, otathan meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.